Kampania uczciwych sprzedawców aut używanych

O Kampanii

W Kampanii Uczciwych Sprzedawców Aut Używanych uczestniczą działy aut używanych dealerów samochodów, firmy sprzedające auta używane i komisy samochodowe w całej Polsce. Wszystkie biorące udział w kampanii firmy deklarują w załączniku do umowy z klientem, że sprzedawane przez nich auta używane są sprawdzone i mają „gwarancje przebiegu”. Jeśli klient na podstawie zasad z regulaminu akcji udowodni, że samochód miał w ostatnim okresie przed transakcją cofnięty licznik to sprzedawca auta będzie musiał nie tylko zwrócić klientowi pieniądze za samochód (bo to w większości przypadków wynika z przepisów prawa), ale także wypłacić mu karę umowną w wysokości 1000 złotych.

Chcemy dzięki Kampanii zrealizować trzy podstawowe cele:

 1. Skłonić klientów, by zwracali baczną uwagę na stan licznika kupowanego pojazdu używanego. By domagali się od sprzedawców nowego standardu „pisemnej gwarancji przebiegu” i by kontrolowali w dostępnych źródłach czy to oświadczenie jest prawdziwe.
 2. Spowodować, by „pisemna gwarancja przebiegu” stała się standardem obsługi prawej klientów u polskich sprzedawców aut używanych, zapewniając klientom większą pewność prawną przy zakupach używanych aut i eliminując z rynku nieuczciwych sprzedawców.
 3. Spowodować, by organy ścigania (prokuratorzy i policja) traktowali przestępstwo „fałszowania liczników” bardzo poważnie i wykorzystali wszystkie nowe instrumenty prawne do skutecznego karania oszustów.

Chcemy, aby do akcji „Sprawdzony – Niekręcony” włączyło się co najmniej kilkaset firm sprzedających auta używane, te zrzeszone w Związku Dealerów Samochodów i w Stowarzyszeniu Komisów oraz jeszcze niezrzeszone. Wierzymy, że dzięki tej kampanii usuniemy z rynku nieuczciwe osoby, które sprzedają pojazdy z „drugiej ręki”. Polak, kupujący auto używane, musi mieć jak największą pewność, że auto jest bez wad prawnych i z gwarantowanym przez sprzedawcę prawdziwym przebiegiem.

Organizatorzy Kampanii:

Partnerzy Kampanii:

Kampanię wspierają:

Patroni medialni:

Patron prawny:

Jak przystąpić do Kampanii?

 1. Do kampanii mogą przystąpić wszystkie oficjalnie działające firmy zajmujące się sprzedażą samochodów używanych
 2. .Aby przystąpić do kampanii należy zapoznać się z Regulaminem Kampanii (załącznikiem do umowy sprzedaży), zaakceptować Deklarację przystąpienia do Kampanii i zakupić pakiet projektów i materiałów marketingowych Kampanii (199 pln netto/członkowie Związku Dealerów Samochodów i członkowie Stowarzyszenia Komisów, 499 pln netto dla pozostałych firm).

Regulamin Kampanii (załącznik do umowy sprzedaży)

Regulamin Kampanii
(załącznik do umowy sprzedaży)

§ 1 [Definicje]

Regulamin akcji „Sprawdzony – niekręcony”

/załącznik do umowy sprzedaży/

Na potrzeby niniejszego Regulaminu stosuje się następujące definicje:

1) „Akcja” – należy przez to rozumieć akcję „Sprawdzony – niekręcony”, w ramach której Gwarant udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny i oświadcza oraz zapewnia, że auta oznaczone hasłem „Sprawdzony – niekręcony” mają rzeczywisty przebieg zgodny ze stanem drogomierza, pod rygorem określonym w niniejszym Regulaminie. Regulamin niniejszy stanowi oświadczenie gwarancyjne.

2) „Gwarant” – należy przez to rozumieć ___________________________________ z siedzibą _________________________.

3) „Dowód zafałszowania przebiegu” – należy przez to rozumieć następujące dokumenty:

a. Raport Historii Pojazdu Carfax;

b. zaświadczenie z serwisu danej marki posiadającego stosowną umowę autoryzacyjną tej marki;

c. raport z serwisu HistoriaPojazdu.gov.pl;

d. zaświadczenie z kraju pochodzenia pojazdu o badaniu technicznym zawierające wskazanie przebiegu pojazdu, stanowiące „świadectwo zdatności do ruchu drogowego”, o którym mowa w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE;

4) „Zafałszowany przebieg” – należy przez to rozumieć sytuację w której z dowodu zafałszowanego przebiegu wynika, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie pojazdu Kupującemu pojazd miał przebieg większy o co najmniej 10.000 (dziesięć tysięcy) kilometrów niż wskazanie drogomierza pojazdu w chwili wydania pojazdu Kupującemu. W przypadku gdy drogomierz pojazdu odmierza przebieg w innych jednostkach miary niż kilometry, wartość przebiegu podaną w zdaniu poprzedzającym przelicza się na te jednostki miary.

5) „Kupującym” – należy rozumieć przez to osobę która nabyła auto od Gwaranta.

§ 2 [Gwarancja]

1. Gwarant zobowiązuje się w ramach Akcji, że w przypadku gdy w okresie obowiązywania gwarancji Kupujący wykaże zafałszowany przebieg pojazdu na podstawie jednego z dowodów o których mowa w §1 pkt 3, wówczas Kupującemu przysługuje łącznie prawo do:

a) zwrotu samochodu za pełnym zwrotem uiszczonej ceny,

b) otrzymania od Gwaranta kwoty 1.000 zł tytułem kary umownej.

2. W przypadku gdy Kupującym jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej wypłata kary umownej, niezależnie od sposobu zapłaty za pojazd przy umowie sprzedaży, nastąpi przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

3. W przypadku gdy Kupującym jest osoba prowadząca działalność gospodarczą i umowa sprzedaży była dokumentowana fakturą VAT, wypłata kary umownej, niezależnie od sposobu zapłaty za pojazd przy umowie sprzedaży, nastąpi przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy, a Gwarant dokona korekty wystawionej faktury VAT.

4. W przypadku braku wskazania rachunku bankowego do zapłaty kary umownej, Gwarant uprawniony jest do zobowiązania Kupującego do wskazania takiego rachunku w terminie 14 dni. Staje się wolny od zobowiązania wypłaty kary umownej po bezskutecznym upływie tego terminu.

§ 3 [Rękojmia za wady i inne roszczenia Kupującego]

1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub innych przysługujących Kupującemu z mocy prawa roszczeń.

2. W przypadku skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub innych przysługujących Kupującemu roszczeń, których skutkiem jest zapłata świadczenia pieniężnego przez Gwaranta na rzecz Kupującego, kara umowna o której mowa w §2 zostanie zaliczona na poczet tego świadczenia.

§ 4 [Warunki Gwarancji]

1. Gwarancja obowiązuje na następujących łącznie spełnionych warunkach:

a) pojazd posiadający zafałszowany przebieg musi być przedstawiony wraz z dokumentem zafałszowanego przebiegu Gwarantowi niezwłocznie po wykryciu faktu zafałszowanego przebiegu, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia wydania auta Kupującemu,

b) pojazd posiadający zafałszowany przebieg nie może mieć przejechane w chwili przedstawienia go Gwarantowi więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) kilometrów ponad przebieg w dniu wydania pojazdu Kupującemu, przy czym w przypadku gdy drogomierz pojazdu odmierza przebieg w innych jednostkach miary niż kilometry, wartość tę przelicza się na te jednostki miary,

c) auto nie może nosić śladów używania i zużycia jak dla normalnego stanu wynikającego z przebiegu i czasu pozostawania auta u Kupującego.

2. Uprawnionym z Gwarancji jest wyłącznie Kupujący. Gwarancja nie przechodzi na kolejnych nabywców pojazdu.

3. Gwarant wyłącza możliwość przeniesienia uprawnień z Gwarancji na inny podmiot.

4. Gwarancja nie ma ograniczeń terytorialnych.

§ 5 [Rozstrzyganie sporów]

1. Strony będą dążyć do ugodowego załatwienia powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu sporów.

2. Każda ze stron może oddać spór wynikający z niniejszego Regulaminu do postępowania pojednawczego (mediacyjnego) do Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego (Mediacja i Arbitraż Sp. z o.o.), na co druga strona wyraża zgodę.

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu wymagające rozstrzygnięcia sądowego strony oddadzą do Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego (Mediacja i Arbitraż Sp. z o.o.).

4. W przypadku gdy Kupującym jest konsument zawarcie niniejszej umowy uważa się za złożenie przez Gwaranta oferty zapisu na sąd polubowny i rozstrzygnięcia sporu przez Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego (Mediacja i Arbitraż Sp. z o.o.), którą to ofertę następnie po ewentualnym powstaniu sporu Kupujący przyjmuje, wszczynając postępowanie przed Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego (Mediacja i Arbitraż Sp. z o.o.), a strony wiąże zapis na sąd polubowny w rozumieniu art. 1164(1) Kodeksu postępowania cywilnego.

W imieniu Gwaranta

W imieniu Kupującego

_______________________________

_______________________________

Deklaracja przystąpienia do Kampanii

Deklaracja przystąpienia do Kampanii „Sprawdzony – niekręcony”

/zobowiązanie Sprzedawcy/

Organizatorami Kampanii „Sprawdzony – niekręcony” są:

Związek Dealerów Samochodów z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000339262, posiadający numer NIP: 5242691743, numer REGON: 142058564.

Stowarzyszenie Komisów.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Lusińska 30, 03-569 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000597192, posiadający numer NIP: 5242792349, numer REGON: 36358291400000.

Zobowiązanie Uczestnika

Uczestnik przystępując do Kampanii „Sprawdzony – niekręcony” zobowiązuje się wobec Organizatorów, Partnerów, wszystkich pozostałych Uczestników oraz Klientów że będzie:

 1. Brać czynny udział w Kampanii „Sprawdzony – niekręcony” i oferować w jej ramach do sprzedaży samochody zgodnie z Regulaminem.
 2. Aktywnie promować Kampanię „Sprawdzony – niekręcony” za pomocą dostarczonego przez Organizatorów pakietu projektów i materiałów marketingowych (pakiet materiałów jest płatny 199 pln netto/członkowie ZDS i członkowie Stowarzyszenia Komisów, 499 pln netto dla pozostałych firm).
 3. Oferować w ramach Kampanii „Sprawdzony – niekręcony” jak największą ilość pojazdów spośród puli pojazdów używanych oferowanych aktualnie przez Uczestnika.
 4. Oznaczać wszystkie pojazdy oferowane w ramach Kampanii „Sprawdzony – niekręcony” za pomocą nalepek z logotypem Kampanii, które wchodzą w skład pakietu projektów i materiałów marketingowych.
 5. Przy sprzedaży pojazdu oferowanego w ramach Kampanii będzie zawierać z klientem końcowym umowę sprzedaży której składnikiem w formie pisemnej będzie Regulamin Kampanii „Sprawdzony – niekręcony” którego wzór znajduje się w tym miejscu. Uczestnik stosuje dokument tylko i wyłącznie według wzoru i nie ma on uprawnień do jakiegokolwiek jego zmieniania, ograniczania czy rozszerzania.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Kampanii w każdej chwili poprzez poinformowanie Organizatorów ze skrzynki poczty elektronicznej która została podana podczas składania deklaracji przystąpienia do Kampanii na adres poczty elektronicznej biuro@zds.org.pl o rezygnacji. Rezygnacja ma skutek od dnia następnego po dniu doręczenia wiadomości o której mowa w zdaniu pierwszym.
 2. Po rezygnacji Uczestnik niezwłocznie usunie i ostatecznie zaprzestanie używania i eksploatacji, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, materiałów marketingowych otrzymanych w ramach jego uczestnictwa w Kampanii.
 3. Rezygnacja z udziału w Kampanii nie rodzi żadnych roszczeń majątkowych wobec Organizatorów, w szczególności prawa do zwrotu zakupionych materiałów lub zwrotu pieniędzy.
 4. Umowy sprzedaży pojazdów zawarte w okresie uczestnictwa Uczestnika w Kampanii „Sprawdzony – niekręcony” i na warunkach Kampanii zachowują swoją moc w całości, a Uczestnik zobowiązany jest w zakresie praw i obowiązków wynikających z tych umów zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z uczestnictwa w Kampanii „Sprawdzony – niekręcony”.
 5. Złamanie przez Uczestnika jakichkolwiek postanowień ujętych w niniejszej deklaracji powoduje odpowiedzialność wobec Organizatorów na zasadach ogólnych.

PRZYSTĘPUJĘ DO KAMPANII

PRZYSTĘPUJĘ DO KAMPANII

PRZYSTĘPUJĘ DO KAMPANII

Jestem członkiem Związku Dealerów Samochodów

lub

Jestem członkiem Stowarzyszenia Komisów

199 PLN

Zamawiam pakiet materiałów marketingowych

Zamawiam pakiet materiałów marketingowych

499 PLN

PRZYSTĘPUJĘ DO KAMPANII

Nie jestem członkiem Związku Dealerów Samochodów

i Nie jestem członkiem Stowarzyszenia Komisów

Pakiet projektów i materiałów marketingowych

W skład pakietu wchodzą:

Materiały marketingowe

 1. Logo akcji
 2. Projekt banneru 200 x 100 cm (do samodzielnego wydrukowania/zamówienia)
 3. Projekt flagi (do samodzielnego wydrukowania/zamówienia)
 4. Projekt cenówki (zawieszki na lusterko) z logo akcji (do samodzielnego wydrukowania/zamówienia)
 5. Projekt ramki do tablic (do samodzielnego zamówienia)
 6. Projekt wkładki do tablic z logo akcji (do samodzielnego wydrukowania/ zamówienia)
 7. Projekt plakatu akcji o wymiarach 100 x 70 cm do samodzielnego wydrukowania
 8. Projekt i pakiet naklejek na szybę (trwałe do nalepienia na szybę zakupionego samochodu) 200 szt. Dodatkowe pakiety po 200 szt. w cenie 100 PLN netto
 9. Projekt i pakiet naklejek na szybę z folii adhezyjnej do oznakowania aut na placu (wielorazowego użytku) 30 szt. Dodatkowe pakiety 30 szt. w cenie 100 PLN netto
 10. Projekt ogłoszenia do prasy lokalnej
 11. Projekty banerów internetowych akcji w 5 formatach

Materiały PR

 1. Wzór informacji prasowej (dla mediów lokalnych)
 2. Wzór maila do klientów
 3. Wzór informacji o akcji na stronę www
 4. Infografika
 5. FB – naklejka na awatar
 6. FB – tymczasowe zdjęcie w tle
 7. FB - pakiet 10 postów (komplet post + grafika) nawiązujących od idei, przebiegu oraz tematyki akcji
 8. LinkedIn – pakiet 5 wpisów (komplet wpis + grafika) nawiązujących od idei, przebiegu oraz tematyki akcji
 9. Social media - pakiet hasztagów do oznaczania wpisów związanych z nazwą oraz ideą akcji

Wzór nr 4

Projekty do pobrania

PRZYSTĘPUJĘ DO KAMPANII

Logo akcji

Projekt baneru 200x100

Projekt flagi

Projekt cenówki

Projekt ramki do tablic

Projekt wkładki do tablic

Projekt plakatu 100x70

Projekt ogłoszenia do prasy

Projekty banerów internetowych

PRZYSTĘPUJĘ DO KAMPANII

Jestem członkiem Związku Dealerów Samochodów

lub

Jestem członkiem Stowarzyszenia Komisów

199 PLN

Zamawiam pakiet materiałów marketingowych

Zamawiam pakiet materiałów marketingowych

499 PLN

PRZYSTĘPUJĘ DO KAMPANII

Nie jestem członkiem Związku Dealerów Samochodów

i Nie jestem członkiem Stowarzyszenia Komisów

Kontakt

Biuro Związku Dealerów Samochodów

„Zwijajcie szyldy” - początek akcji przeciwko „kręceniu” liczników w samochodach

24 maja 2019 r., na dwanaście godzin przed wejściem w życie ustawy, w Słubicach ruszyła w 10-godziną trasę wahadłową laweta ostrzegawcza z hasłem „Zwijajcie szyldy”.


Związek Dealerów Samochodów, Stowarzyszenie Komisów i Forum Rynku Samochodów Używanych, przy wsparciu partnerów, rozpoczęli w ten sposób akcję informacyjną, marketingową i prawną, mającą na celu dopilnowanie, aby postanowienia ustawy były stosowane i egzekwowane.